Điều khoản& Điều kiện giao dịch chung

Bản Điều khoản và Điều kiện giao dịch chung dành cho các sản phẩm cho vay đối với Khách hàng cá nhân (sau đây gọi tắt là Bản Điều khoản & Điều kiện) là một bộ phận của Hợp đồng Tín dụng đã ký giữa Khách hàng (Bên vay) và EASY CREDIT (Bên cho vay) và quy định những vấn đề liên quan đến giao dịch vay giữa các Bên.

Bằng việc ký Hợp đồng Tín dụng, các Bên đồng ý tuân theo các quy định tại Bản Điều khoản và Điều kiện dưới đây.

ĐIỀU 9. BẢO MẬT THÔNG TIN

  • 9.1Thông tin khách hàng là thông tin do Khách hàng cung cấp trong Hợp đồng Tín dụng và các thông tin trao đổi thông qua các phương thức được Khách hàng sử dụng để liên lạc hoặc đăng ký vay qua Trang thông tin điện tử www.easycredit.vn của EASY CREDIT.
  • 9.2EASY CREDIT có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin của Khách hàng theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
  • 9.3Trên cơ sở đồng ý của Khách hàng tại Hợp đồng Tín dụng, EASY CREDIT được quyền sử dụng thông tin của Khách hàng để:
    • 9.3.1Cung cấp cho các bên thứ ba có liên quan để thực hiện thỏa thuận cho vay, bao gồm công ty bảo hiểm cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho Khách hàng, nhà cung cấp các dịch vụ liên quan đến hệ thống, nhà cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng, nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát, đối tác liên kết kinh doanh, bên mua nợ, và các nhà cung cấp khác;
    • 9.3.2Giới thiệu cho Khách hàng các sản phẩm, dịch vụ của EASY CREDIT.

ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT THÔNG TIN được trích trong ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG (Dành cho các sản phẩm cho vay đối với Khách hàng cá nhân)

Chi tiết vui lòng xem tại đây.